Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán

– địa thế căn cứ vào sổ kế toán tài chính tổng hợp

– căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp bỏ ra tiết

– căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm ngoái (để trình diễn cột đầu năm)

Hướng dẫn chi tiết nội dung giải pháp lập bảng cânđối kế toán tài chính :

A.TÀI SẢN NGẮNHẠN– Mã số 100

– Tài sản ngắn hạn phản ánh tổng vốn tiền, những khoản tương đương tiền và các tài sản thời gian ngắn khác tất cả thể đổi khác thành tiền, hoàn toàn có thể bán hay được sử dụng trong vòng không thực sự 12 tháng hoặc một chu kỳ luân hồi kinh doanh bình thường của dn tại thời điểm báo cáo

Bao gồm:Tiền, các khoản tương đương tiền, những khoản chi tiêu tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho cùng tài sản thời gian ngắn khác.

Bạn đang xem: Mẫu bảng cân đối kế toán

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150

1.Tiền và những khoản tương đương tiền – Mã số 110

– Là chỉ tiêu tổng vừa lòng phản ánh cục bộ số tiền và những khoản tương đương tiền hiện bao gồm của doanh nghiệp tại thời gian báo cáo

Bao gồm:Tiền khía cạnh tại quỹ, tiền gửi bank (không kỳ hạn), chi phí đang gửi và những khoản tương tự tiền của DN

Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112

♦ chi phí (Mã số 111)

+ Là tiêu chí phản ánh toàn cục số chi phí hiện gồm của doanh nghiệp tại thời gian báo cáo

+Bao gồm:Tiền khía cạnh tại quỹ, chi phí gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển.

+Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu “Tiền” làtổng số dư Nợ của các Tài khoản 111“Tiền mặt”,112“Tiền nhờ cất hộ ngân hàng” cùng 113 “Tiền đã chuyển”.

♦ những khoản tương đương tiền (Mã số 112)

+ tiêu chí này phản bội ánh các khoản đầu tư chi tiêu ngắn hạn bao gồm thời hạn thu hồikhông vượt 3 thángkể từ ngày đầu tư có khả năng biến đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro vào việc chuyển đổi thành tiền tại thời gian báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ đa phần vàosố dư Nợ cụ thể của thông tin tài khoản 1281“Tiền gửi gồm kỳ hạn” (chi tiết các khoản tiền giữ hộ cókỳ hạn gốc không thật 3 tháng) vàtài khoản 1288“Các khoản chi tiêu khác sở hữu đến ngày đáo hạn” (chi tiết những khoản đủ tiêu chuẩn phân các loại là tương đương tiền).

+ bên cạnh ra, trong quy trình lập báo cáo, nếu phân biệt các khoản được đề đạt ở các tài khoản khác vừa lòng định nghĩa tương tương tiền thì kế toán tài chính được phép trình bày trong tiêu chuẩn này. Các khoản tương tự tiền rất có thể bao gồm: Kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, tiền gửi bank có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng…

+ những khoản trước đó được phân nhiều loại là tương đương tiền cơ mà quá hạn chưa tịch thu được buộc phải chuyển sang trình diễn tại những chỉ tiêu khác, phù hợp với ngôn từ của từng khoản mục.

+ khi phân tích những chỉ tiêu tài chính, ngoài những khoản tương đương tiền trình bày trong tiêu chuẩn này, kế toán hoàn toàn có thể coi tương tự tiền bao hàm cả những khoản bao gồm thời hạn tịch thu còn lại bên dưới 3 tháng tính từ lúc ngày báo cáo (nhưng tất cả kỳ hạn gốc trên 3 tháng) tất cả khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác minh và không có rủi ro vào việc biến hóa thành tiền.

2. Đầu tứ tài chính ngắn hạn – Mã số 120

– Là tiêu chuẩn tổng hợp phản chiếu tổng giá bán trị của các khoản đầu tư chi tiêu ngắn hạn (sau khi vẫn trừ đi dự phòng ưu đãi giảm giá chứng khoán ghê doanh)

Bao gồm:Chứng khoán nắm giữ vì mục đích kinh doanh, những khoản chi tiêu nắm giữ mang đến ngày đáo hạn và những khoản đầu tư chi tiêu khác có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo.

– những khoản chi tiêu ngắn hạn được đề đạt trong tiêu chuẩn này không bao hàm các khoản đầu tư chi tiêu ngắn hạn vẫn được trình bày trong tiêu chuẩn “Các khoản tương tự tiền”, chỉ tiêu “Phải thu về cho vay ngắn hạn”.

Mã số 120 = Mã số 121+ Mã số 122 + Mã số 123

♦ triệu chứng khoán kinh doanh (Mã số 121)

+ tiêu chuẩn này phản ánh giá trị những khoản kinh doanh chứng khoán và những công nuốm tài chính khác nắm giữ vì mục đích sale tại thời điểm report (nắm giữ lại với mục tiêu chờ tăng giá để đẩy ra kiếm lời).

+ tiêu chuẩn nàycó thể bao gồmcả những công nỗ lực tài bao gồm không được chứng khoán hóa, ví dụ như thương phiếu, hòa hợp đồng kỳ hạn, thích hợp đồng hoán đổi… sở hữu vì mục tiêu kinh doanh.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này làsố dư Nợ của thông tin tài khoản 121– “Chứng khoán gớm doanh”.

♦ Dự phòng giảm ngay chứng khoán kinh doanh (Mã số 122)

+ tiêu chí này phản ánh khoản dự phòng ưu đãi giảm giá của các khoản bệnh khoán sale tại thời gian báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này làsố dư có của tài khoản 2291“Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá chứng khoán khiếp doanh” vàđược ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc solo (…).

♦ Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn (Mã số 123)

+ tiêu chí này bội phản ánh những khoản đầu tư nắm giữ mang đến ngày đáo hạn bao gồm kỳ hạn còn lại không thực sự 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo, như chi phí gửi có kỳ hạn, trái phiếu, yêu quý phiếu và những loại đầu tư và chứng khoán nợ khác.

+ tiêu chuẩn nàykhông bao gồmcác khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sẽ được trình diễn trong tiêu chuẩn “Các khoản tương đương tiền”, chỉ tiêu “Phải thu về cho vay vốn ngắn hạn”.

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này làsố dư Nợ của TK 1281, TK 1282, 1288(chi tiết các khoản bao gồm kỳ hạn còn lại không thật 12 tháng vàkhông được phân một số loại là tương tự tiền)

3. Các khoản buộc phải thu thời gian ngắn – Mã số 130

– Là chỉ tiêu tổng đúng theo phản ánh toàn thể giá trị của các khoản đề nghị thu thời gian ngắn có kỳ hạn tịch thu còn lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ sale thông thường xuyên tại thời điểm báo cáo (sau lúc trừ đi dự phòng phải thu thời gian ngắn khó đòi),

Bao gồm:Phải thu của khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, cần thu theo tiến độ kế hoạch đúng theo đồng xây dựng, đề xuất thu về cho vay vốn và buộc phải thu ngắn hạn khác.

Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134 + Mã số 135 + Mã số 136 + Mã số 137 + Mã số 139

♦ đề xuất thu ngắn hạn của công ty (Mã số 131)

+ tiêu chuẩn này phản ảnh số tiền còn đề xuất thu của chúng ta có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ marketing thông thường tại thời gian báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này căn cứ vào tổng thể dư Nợ cụ thể của thông tin tài khoản 131“Phải thu của khách hàng hàng” mở theo từng khách hàng hàng.

♦ Trả trước cho người bán ngắn hạn (Mã số 132)

+ tiêu chuẩn này phản ảnh số tiền đã trả trước cho tất cả những người bán không quá 12 mon hoặc trong một chu kỳ sale thông thường nhằm mua tài sản nhưng không nhận được gia tài tại thời gian báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này căn cứ vàotổng số phát sinh Nợ cụ thể của thông tin tài khoản 331“Phải trả cho người bán” mở theo từng bạn bán.

♦ đề xuất thu nội bộ ngắn hạn (Mã số 133)

+ tiêu chuẩn này phản ánh các khoản cần thu giữa đơn vị cấp trên và các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc và giữa các đơn vị trực thuộc không tồn tại tư biện pháp pháp nhân hạch toán phụ thuộc vào với nhau trong những quan hệ giao dịch thanh toán ngoài quan hệ giao vốn, bao gồm kỳ hạn tịch thu còn lại không quá 12 mon hoặc trong một chu kỳ kinh doanh thông thường tại thời khắc báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này làsố dư Nợ chi tiết của những Tài khoản 1362, 1363, 1368trên Sổ kế toán cụ thể Tài khoản 136.

+ Khi đơn vị cấp bên trên lập báo cáo tài chính tổng phù hợp với đơn vị cung cấp dưới hạch toán phụ thuộc, tiêu chí này được bù trừ với tiêu chí “Phải trả nội bộ ngắn hạn” trên Bảng bằng phẳng kế toán của những đơn vị hạch toán phụ thuộc.

♦ cần thu theo tiến trình kế hoạch đúng theo đồng xây dừng (Mã số 134)

+ tiêu chuẩn này đề đạt số chênh lệch thân tổng số doanh thu đã ghi nhấn luỹ kế tương ứng với phần các bước đã hoàn thành lớn rộng tổng số tiền luỹ kế người tiêu dùng phải giao dịch thanh toán theo quy trình tiến độ kế hoạch mang lại cuối kỳ báo cáo của các hợp đồng tạo dở dang.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vàosố dư Nợ TK 337“Thanh toán theo quy trình kế hoạch đúng theo đồng xây dựng”.

♦ nên thu về cho vay thời gian ngắn (Mã số 135)

+ chỉ tiêu này phản nghịch ánh các khoản cho vay vốn (không bao hàm các nội dung được phản chiếu ở tiêu chuẩn “Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn”) tất cả kỳ hạn tịch thu còn lại không quá 12 mon hoặc vào một chu kỳ marketing thông hay tại thời gian báo cáo, như cho các khoản vay bằng khế ước, vừa lòng đồng vay thân 2 bên.

+Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này làsố dư Nợ chi tiết của TK 1283– mang lại vay.

♦ cần thu ngắn hạn khác (Mã số 136)

+ tiêu chuẩn này phản nghịch ánh các khoản phải thu khác gồm kỳ hạn thu hồi còn lại không thực sự 12 tháng hoặc vào một chu kỳ marketing thông hay tại thời gian báo cáo

+ Bao gồm:Phải thu về những khoản đã đưa ra hộ, tiền lãi, cổ tức được chia, các khoản trợ thì ứng, vậy cố, ký cược, ký kết quỹ, đến mượn nhất thời thời…mà doanh nghiệp lớn được quyền thu hồi không thực sự 12 tháng.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ chi tiết của những Tài khoản:TK 1385, TK 1388, TK334, TK338, TK 141, TK 244.

♦ dự trữ phải thu ngắn hạn khó đòi (Mã số 137)

+ tiêu chuẩn này phản ảnh khoản dự trữ cho các khoản bắt buộc thu ngắn hạn khó đòi tại thời điểm báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này làsố dư Có chi tiết của thông tin tài khoản 2293“Dự phòng đề nghị thu nặng nề đòi”, chi tiết dự phòng cho các khoản bắt buộc thu thời gian ngắn khó đòi vàđuợc ghi bằng số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đối kháng (…).

♦ gia tài thiếu chờ cách xử trí (mã số 139)

+ tiêu chí này làm phản ánh những tài sản thiếu hụt hụt, mất mát không rõ vì sao đang chờ xử lý tại thời gian báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này làsố dư Nợ TK 1381– “Tài sản thiếu hóng xử lý”.

4.Hàng tồn kho– Mã số 140

Là tiêu chuẩn tổng vừa lòng phản ánh toàn thể giá trị hiện có những loại sản phẩm tồn kho dự trữ cho quá trình sản xuất, sale của doanh nghiệp (sau lúc trừ đi dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho) đến thời khắc báo cáo.

Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149

♦ sản phẩm tồn kho (Mã số 141)

+ tiêu chí này phản ánh tổng mức vốn của mặt hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của DN, được vận chuyển trong một chu kỳ marketing thông thường xuyên tại thời điểm báo cáo.

+ chỉ tiêu nàykhông bao gồmgiá trị giá thành sản xuất marketing dở dang lâu dài và quý hiếm thiết bị, vật tư, phụ tùng sửa chữa thay thế dài hạn.

+Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí nàylà số dư Nợ của các tài khoản

tài khoản 151 – “Hàng sở hữu đang đi đường” thông tin tài khoản 152 – “Nguyên liệu, trang bị liệu” thông tin tài khoản 153 – “Công cụ, dụng cụ” thông tin tài khoản 154 – “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” thông tin tài khoản 155 – “Thành phẩm” tài khoản 156 – “Hàng hoá” tài khoản 157 – “Hàng nhờ cất hộ đi bán” thông tin tài khoản 158 – “Hàng hoá kho bảo thuế”

+ Khoản chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang vượt thừa một chu kỳ marketing thông thường không thỏa mãn nhu cầu định nghĩa về mặt hàng tồn kho theo chuẩn mực kế toán tài chính thì ko được trình bày trong chỉ tiêu này mà trình diễn tại tiêu chuẩn “Chi phí sản xuất sale dở dang lâu năm hạn” – Mã số 241.

+ Khoản thiết bị, vật tư, phụ tùng sửa chữa trên 12 mon hoặc vượt quá một chu kỳ kinh doanh thông hay không thỏa mãn định nghĩa về sản phẩm tồn kho theo chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính thì ko được trình bày trong tiêu chí này mà trình diễn tại tiêu chí “Thiết bị, vật tư, phụ tùng sửa chữa thay thế dài hạn” – Mã số 263.

♦ Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho (Mã số 149)

+ tiêu chuẩn này phản ánh khoản dự phòng giảm giá của những loại sản phẩm tồn kho trên thời điểm report sau lúc trừ số dự phòng giảm ngay đã lập cho các khoản giá thành sản xuất, sale dở dang nhiều năm hạn.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này làsố dư bao gồm của thông tin tài khoản 2294“Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho”, cụ thể dự phòng cho các khoản mục được trình diễn là sản phẩm tồn kho trong tiêu chí Mã số 141 vàđược ghi bằng số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc 1-1 (…).

+ tiêu chí này không bao hàm số dự phòng giảm ngay của ngân sách sản xuất, sale dở dang nhiều năm hạn và thiết bị, đồ tư, phụ tùng thay thế dài hạn.

5.Tài sản thời gian ngắn khác– Mã số 150

– Là chỉ tiêu tổng hợp đề đạt tổng giá chỉ trị các tài sản thời gian ngắn khác có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng không thực sự 12 tháng tại thời điểm báo cáo

Bao gồm:Chi mức giá trả trước ngắn hạn, thuế GTGT còn được khấu trừ, những khoản thuế nên thu, giao dịch thanh toán mua chào bán lại trái phiếu cơ quan chính phủ và tài sản ngắn hạn khác tại thời khắc báo cáo…

Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 153 + Mã số 154 + Mã số 155.

♦ ngân sách trả trước thời gian ngắn (Mã số 151)

+ chỉ tiêu này phản ánh số tiền trả trước để được cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong vòng thời gian không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ luân hồi sản xuất marketing thông thường kể từ thời điểm trả trước.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn “Chi giá thành trả trước ngắn hạn” làsố dư Nợ chi tiết của tài khoản 242“Chi mức giá trả trước”.

♦ Thuế giá chỉ trị gia tăng được khấu trừ (Mã số 152)

+ tiêu chuẩn này phản chiếu số thuế GTGT còn được khấu trừ cùng số thuế GTGT còn được hoàn trả đến thời điểm cuối năm báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Thuế giá trị tăng thêm được khấu trừ” địa thế căn cứ vàosố dư Nợ của tài khoản 133“Thuế giá chỉ trị tăng thêm được khấu trừ”.

♦ Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước (Mã số 153)

+ chỉ tiêu này đề đạt thuế và những khoản khác nộp thừa cho Nhà nước tại thời khắc báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí “Thuế và những khoản khác phải thu nhà nước” căn cứ vàosố dư Nợ chi tiết Tài khoản 333“Thuế và các khoản đề xuất nộp đơn vị nước” trên Sổ kế toán cụ thể TK 333.

♦ giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ (Mã số 154)

+ tiêu chí này phản ánh giá trị trái phiếu chính phủ nước nhà của bên mua khi chưa kết thúc thời hạn đúng theo đồng giao thương lại tại thời gian báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí “Giao dịch mua bán lại trái phiếu chủ yếu phủ” làsố dư Nợ của tài khoản 171– “Giao dịch giao thương lại trái phiếu chính phủ”.

♦ Tài sản thời gian ngắn khác (Mã số 155)

+ chỉ tiêu này phản ánh cực hiếm tài sản thời gian ngắn khác

+Bao gồm: kim loại quý, xoàn (không được phân loại là mặt hàng tồn kho), những khoản đầu tư nắm giữ lại chờ tăng giá để bán kiếm lãi không được phân nhiều loại là bất động sản đầu tư, như tranh, ảnh, tòa tháp khác có mức giá trị.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này làsố dư Nợ chi tiết của TK 2288– “Đầu bốn khác”

B.TÀI SẢN DÀI HẠN– MÃ SỐ 200.

– tiêu chuẩn này phản chiếu trị giá những loại tài sản không được phản ảnh trong chỉ tiêu tài sản ngắn hạn.

– tài sản dài hạn là các tài sản tất cả thời hạn tịch thu hoặc sử dụng trên 12 mon tại thời gian báo cáo

Bao gồm:Các khoản đề nghị thu lâu năm hạn, gia tài cố định, bđs nhà đất đầu tư, các khoản chi tiêu tài chủ yếu dài hạn và gia tài dài hạn khác.

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 230 + Mã số 240 + Mã số 250 + Mã số 260

1.Các khoản cần thu lâu năm hạn– Mã số 210

– Là tiêu chí tổng hòa hợp phản ánh toàn cục giá trị của các khoản phải thu tất cả kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng hoặc là hơn một chu kỳ sản xuất, kinh doanh tại thời khắc báo cáo

– Bao gồm:Phải thu của khách hàng, vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc, yêu cầu thu nội bộ, cần thu về đến vay, yêu cầu thu khác (sau khi trừ đi dự phòng phải thu lâu năm hạn nặng nề đòi).

Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 + Mã số 214 + Mã số 215 + Mã số 216 + Mã số 219.

♦ phải thu nhiều năm hạn của khách hàng (Mã số 211)

+ tiêu chí này đề đạt số tiền còn đề nghị thu của bạn có kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào chi tiếtsố dư Nợ của thông tin tài khoản 131“Phải thu của khách hàng hàng”, mở cụ thể theo từng khách hàng.

♦ Trả trước cho tất cả những người bán dài hạn (Mã số 212)

+ tiêu chuẩn này phản chiếu số tiền đã trả trước cho những người bán trên 12 tháng hoặc là hơn một chu kỳ marketing thông thường nhằm mua tài sản nhưng chưa nhận được gia sản tại thời khắc báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vàotổng số phát sinh Nợ cụ thể của tài khoản 331“Phải trả cho những người bán” mở theo từng bạn bán.

♦ Vốn sale ở đơn vị trực trực thuộc (Mã số 213)

+ tiêu chí này chỉ ghi bên trên Bảng phẳng phiu kế toán của đơn vị cấp trên phản chiếu số vốn marketing đã giao cho các đơn vị trực thuộc không tồn tại tư giải pháp pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

+ khi lập Bảng bằng vận kế toán tổng phù hợp của toàn DN, tiêu chí này được bù trừ với tiêu chí “Phải trả nội cỗ về vốn tởm doanh” (Mã số 333) hoặc tiêu chí “Vốn góp của nhà sở hữu” (Mã số 411) trên Bảng phẳng phiu kế toán của các đơn vị hạch toán phụ thuộc, chi tiết phần vốn thừa nhận của đơn vị cấp trên.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vàosố dư Nợ của tài khoản 1361“Vốn sale ở các đơn vị trực thuộc”.

♦ cần thu nội bộ dài hạn (Mã số 214)

+ chỉ tiêu này phản nghịch ánh những khoản buộc phải thu giữa đơn vị chức năng cấp bên trên và những đơn vị trực thuộc không có tư bí quyết pháp nhân hạch toán phụ thuộc và giữa các đơn vị trực thuộc không tồn tại tư bí quyết pháp nhân hạch toán nhờ vào với nhau trong những quan hệ thanh toán ngoài quan hệ nam nữ giao vốn, gồm kỳ hạn thu hồi còn lại trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ marketing thông hay tại thời gian báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này căn cứ vàosố dư Nợ chi tiết của những Tài khoản 1362, 1363, 1368trên Sổ kế toán chi tiết Tài khoản 136. Khi đơn vị chức năng cấp bên trên lập báo cáo tài bao gồm tổng phù hợp với đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, tiêu chí này được bù trừ với tiêu chuẩn “Phải trả nội cỗ dài hạn” bên trên Bảng bằng phẳng kế toán của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

♦ đề nghị thu về cho vay dài hạn (Mã số 215)

+ tiêu chuẩn này phản nghịch ánh các khoản cho vay bằng khế ước, thích hợp đồng, thỏa thuận hợp tác vay giữa 2 bên (không bao gồm các nội dung được đề đạt ở tiêu chí “Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn”) tất cả kỳ hạn tịch thu còn lại hơn 12 tháng tại thời khắc báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vàosố dư Nợ cụ thể TK 1283– “Cho vay”.

♦ buộc phải thu dài hạn khác (Mã số 216)

+ tiêu chuẩn này phản bội ánh những khoản buộc phải thu khác tất cả kỳ hạn tịch thu còn lại bên trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ marketing thông hay tại thời gian báo cáo

+ Bao gồm:Phải thu về các khoản đã bỏ ra hộ, chi phí lãi, cổ tức được chia; những khoản tạm thời ứng, vậy cố, ký cược, ký kết quỹ, đến mượn…mà dn được quyền thu hồi.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư Nợ chi tiết của các tài khoản:TK 1385, TK1388, TK334, TK338, TK 141, TK 244.

♦ dự trữ phải thu nhiều năm hạn cạnh tranh đòi (Mã số 219)

+ tiêu chuẩn này phản chiếu khoản dự phòng cho các khoản đề xuất thu lâu năm hạn khó khăn đòi tại thời khắc báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này làsố dư Có cụ thể của tài khoản 2293“Dự phòng nên thu khó khăn đòi”, chi tiết dự phòng cho những khoản nên thu lâu năm hạn cạnh tranh đòi vàđược ghi bằng số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đơn (…)

2.Tài sản rứa định– Mã số 220

Là tiêu chí tổng hợp phản ánh toàn thể giá trị còn lại (Nguyên giá chỉ trừ quý giá hao mòn lũy kế) của các loại tài sản thắt chặt và cố định tại thời điểm báo cáo.

Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227.

♦ Tài sản cố định hữu hình – Mã số 221

Là tiêu chuẩn tổng đúng theo phản ánh toàn cục giá trị còn lại của những loại tài sản cố định hữu hình tại thời khắc báo cáo.

Mã số 221 = Mã số 222 + Mã số 223

– Nguyên giá – Mã số 222

+ chỉ tiêu này bội nghịch ánh toàn thể nguyên giá những loại tài sản cố định hữu hình tại thời điểm báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này làsố dư Nợ của thông tin tài khoản 211“Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình”.

– cực hiếm hao mòn luỹ kế – Mã số 223

+ chỉ tiêu này phản nghịch ánh toàn bộ giá trị đã hao mòn của những loại tài sản cố định và thắt chặt hữu hình luỹ kế tại thời điểm báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này làsố dư bao gồm của tài khoản 2141“Hao mòn TSCĐ hữu hình” và được ghi bằng số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đối kháng (…).

♦ Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài bao gồm – Mã số 224

Là tiêu chí tổng phù hợp phản ánh cục bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố định thuê tài thiết yếu tại thời gian báo cáo.

Mã số 224 = Mã số 225 + Mã số 226

– Nguyên giá (Mã số 225)

+ tiêu chí này bội nghịch ánh cục bộ nguyên giá những loại tài sản cố định thuê tài bao gồm tại thời khắc báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này làsố dư Nợ của tài khoản 212“Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính”.

– quý giá hao mòn luỹ kế (Mã số 226)

+ chỉ tiêu này phản ánh toàn cục giá trị sẽ hao mòn của những loại tài sản thắt chặt và cố định thuê tài bao gồm luỹ kế tại thời gian báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này làsố dư có của tài khoản 2142“Hao mòn tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính” vàđược ghi ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đối chọi (…).

♦ Tài sản cố định và thắt chặt vô hình – Mã số 227

Là chỉ tiêu tổng thích hợp phản ánh tổng thể giá trị còn lại của các loại TSCĐ vô hình tại thời khắc báo cáo.

Mã số 227 = Mã số 228 + Mã số 229.

Nguyên giá bán (Mã số 228)

+ chỉ tiêu này bội nghịch ánh tổng thể nguyên giá các loại tài sản thắt chặt và cố định vô hình tại thời khắc báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của tài khoản 213 “Tài sản cố định vô hình”

– quý giá hao mòn luỹ kế (Mã số 229)

+ chỉ tiêu này bội phản ánh toàn bộ giá trị sẽ hao mòn của những loại tài sản thắt chặt và cố định vô hình luỹ kế tại thời gian báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này làsố dư tất cả của tài khoản 2143“Hao mòn TSCĐ vô hình” vàđược ghi bằng số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc solo (… ).

3.Bất cồn sản đầu tư– Mã số 230

Là tiêu chí tổng phù hợp phản ánh toàn cục giá trị còn lại của những loại BĐS đầu tư chi tiêu tại thời khắc báo cáo

Mã số 230 = Mã số 231 + Mã số 232.

Xem thêm: Top 10 Trùm Giang Hồ Khét Tiếng Nhất Việt Nam, Giang Hồ Nổi Tiếng Nhất Việt Nam

– Nguyên giá (Mã số 231)

+ tiêu chí này bội phản ánh toàn cục nguyên giá của các loại không cử động sản đầu tư tại thời điểm report sau khi vẫn trừ số tổn thất vị suy áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị của bất động sản đầu tư chi tiêu nắm giữ ngóng tăng giá.

+ Số liệu để đề đạt vào chỉ tiêu này làsố dư Nợ của thông tin tài khoản 217“Bất rượu cồn sản đầu tư”.

– quý hiếm hao mòn luỹ kế (Mã số 232)

+ chỉ tiêu này phản bội ánh toàn bộ giá trị hao mòn lũy kế của bất động đậy sản đầu tư dùng để cho thuê tại thời điểm báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này làsố dư gồm của tài khoản 2147“Hao mòn bất động sản đầu tư” và được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc 1-1 (…).

4.Tài sản dở dang lâu năm hạn– Mã số 240

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ảnh giá trị giá thành sản xuất, sale dở dang lâu năm và chi tiêu xây dựng cơ bản dở dang dài hạn tại thời khắc báo cáo.

Mã số 240 = Mã số 241 + Mã số 242

♦ giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn – Mã số 241

+ túi tiền sản xuất, sale dở dang lâu dài là các chi tiêu dự định để cấp dưỡng hàng tồn kho nhưng bài toán sản xuất bị chậm trễ trễ, loại gián đoạn, nhất thời ngừng, vượt quá một chu kỳ marketing thông thường của chúng ta tại thời điểm báo cáo.

+ tiêu chí này thường dùng để làm trình bày những dự án dở dang của các chủ chi tiêu xây dựng bất động sản nhà đất để cung cấp nhưng chậm trễ triển khai, lờ lững tiến độ.

+ chỉ tiêu này phản nghịch ánh giá trị thuần rất có thể thực hiện tại được (là giá nơi bắt đầu trừ đi số dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá đã trích lập riêng mang đến khoản này) của ngân sách sản xuất, kinh doanh dở dang vượt quá một chu kỳ kinh doanh, không vừa lòng định nghĩa về hàng tồn kho theo chuẩn mực kế toán.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vàosố dư Nợ chi tiết của tài khoản 154– “Chi tổn phí sản xuất, marketing dở dang” vàsố dư Có chi tiết của thông tin tài khoản 2294– “Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho”.

♦ ngân sách xây dựng cơ bạn dạng dở dang (Mã số 242)

+ tiêu chí này bội phản ánh toàn bộ trị giá bán tài sản cố định đang tải sắm, ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản, giá cả sửa chữa lớn tài sản cố định dở dang hoặc đã hoàn thành chưa bàn giao hoặc chưa đưa vào sử dụng.

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này làsố dư Nợ của tài khoản 241“Xây dựng cơ bản dở dang”.

5.Đầu bốn tài chủ yếu dài hạn– Mã số 250

– Là tiêu chí tổng hợp phản chiếu tổng giá trị các khoản chi tiêu tài bao gồm dài hạn trên thời điểm báo cáo (sau lúc trừ đi khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị chức năng khác)

– Bao gồm:Đầu bốn vào doanh nghiệp con, đầu tư chi tiêu vào doanh nghiệp liên kết, liên doanh, đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác, đầu tư chi tiêu nắm giữ đến ngày đáo hạn tất cả kỳ hạn còn sót lại trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh.

Mã số 250 = Mã số 251 + Mã số 252 + Mã số 253 + Mã số 254 + Mã số 255

♦ Đầu tư vào công ty con (Mã số 251)

+ tiêu chí này phản ánh giá trị các khoản chi tiêu vào doanh nghiệp con và các đơn vị trực thuộc có tư biện pháp pháp nhân hạch toán chủ quyền về thực chất là doanh nghiệp con (không nhờ vào vào tên gọi hoặc vẻ ngoài của đơn vị) tại thời khắc báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này làsố dư Nợ của tài khoản 221“Đầu tứ vào công ty con”.

♦ Đầu tứ vào công ty liên doanh, links (Mã số 252)

+ tiêu chí này phản bội ánh quý hiếm khoản đầu tư chi tiêu vào công ty liên doanh, links tại thời khắc báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này làtổng số dư Nợ của thông tin tài khoản 222“Đầu bốn vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết”.

♦ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 253)

+ chỉ tiêu này phản bội ánh những khoản đầu tư chi tiêu vào vốn chủ cài của đơn vị khác tuy nhiên doanh nghiệp không tồn tại quyền kiểm soát, đồng kiểm soát, tác động đáng kể (ngoài những khoản chi tiêu vào công ty con, liên doanh, liên kết).

+ Số liệu để trình bày vào chỉ tiêu này làsố dư Nợ chi tiết của thông tin tài khoản 2281– “Đầu bốn góp vốn vào đơn vị chức năng khác”.

♦ Dự phòng đầu tư chi tiêu tài thiết yếu dài hạn (Mã số 254)

+ chỉ tiêu này phản ảnh khoản dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị khác do đơn vị chức năng được đầu tư bị lỗ cùng nhà chi tiêu có tài năng mất vốn tại thời khắc báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này làsố dư bao gồm của thông tin tài khoản 2292“Dự chống tổn thất chi tiêu vào đơn vị khác” cùng được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc solo (…).

♦ Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn (Mã số 255)

+ chỉ tiêu này bội phản ánh các khoản chi tiêu nắm giữ mang lại ngày đáo hạn tất cả kỳ hạn sót lại trên 12 tháng tính từ lúc thời điểm báo cáo, như tiền gửi gồm kỳ hạn, trái phiếu, yêu quý phiếu và những loại thị trường chứng khoán nợ khác.

+ tiêu chí nàykhông bao gồmcác khoản cho vay được trình diễn trong tiêu chuẩn “Phải thu về cho vay vốn dài hạn”.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này làsố dư Nợ của những TK 1281, TK 1282, 1288.

6.Tài sản lâu dài khác– Mã số 260.

– Là chỉ tiêu tổng hợp đề đạt tổng giá chỉ trị các tài sản lâu năm khác tất cả thời hạn thu hồi hoặc thực hiện trên 12 tháng tại thời gian báo cáo

Bao gồm:Chi mức giá trả trước nhiều năm hạn, tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại và gia tài dài hạn không được trình bày ở các chỉ tiêu khác tại thời điểm báo cáo.

Mã số 260 = Mã số 261 + Mã số 262 + Mã số 268.

♦ chi tiêu trả trước lâu năm (Mã số 261)

+ tiêu chuẩn này đề đạt số chi phí trả trước nhằm được hỗ trợ hàng hóa, dịch vụ có thời hạn bên trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ sản xuất sale thông thường kể từ thời điểm trả trước; Lợi thế thương mại và lợi thế sale còn chưa phân bổ vào chi tiêu tại thời gian báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào vào tiêu chuẩn “Chi phí tổn trả trước dài hạn” làsố dư Nợ cụ thể của thông tin tài khoản 242“Chi tổn phí trả trước”.

+ Doanh nghiệp chưa hẳn tái phân loại ngân sách chi tiêu trả trước dài hạn thành giá thành trả trước ngắn hạn.

♦ tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại (Mã số 262)

+ chỉ tiêu này phản ánh giá trị gia tài thuế thu nhâp hoãn lại tại thời khắc báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí “Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại” được căn cứ vàosố dư Nợ tài khoản 243“Tài sản thuế thu nhập hoãn lại”.

+ Nếu những khoản chênh lệch trong thời điểm tạm thời chịu thuế và chênh lệch tạm thời được khấu trừ liên quan đến cùng một đối tượng người tiêu dùng nộp thuế và được quyết toán với cùng một cơ quan thuế thì thuế hoãn lại bắt buộc trả được bù trừ với tài sản thuế hoãn lại. Trường thích hợp này, tiêu chuẩn “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” đề đạt số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại cần trả.

♦ Thiết bị, vật tư, phụ tùng sửa chữa thay thế dài hạn (Mã số 263)

+ tiêu chuẩn này phản ánh quý hiếm thuần (sau khi đang trừ dự phòng giảm giá) của thiết bị, đồ tư, phụ tùng dùng để tham dự trữ, núm thế, phòng dự phòng hư hỏng của gia tài nhưng không đủ tiêu chuẩn để phân các loại là tài sản cố định và thắt chặt và có thời hạn dự trữ bên trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ luân hồi sản xuất kinh doanh thông thường đề xuất không được phân các loại là sản phẩm tồn kho.

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được địa thế căn cứ vào số dư chi tiết tài khoản 1534 – “Thiết bị, phụ tùng ráng thế” (chi ngày tiết số phụ tùng, thiết bị sửa chữa dự trữ lâu năm hạn) và số dư Có chi tiết của thông tin tài khoản 2294 – “Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho”.

♦ tài sản dài hạn không giống (Mã số 268)

+ tiêu chí này đề đạt giá trị gia sản dài hạn không giống ngoài những tài sản dài hạn vẫn nêu trên, như những vật phẩm có giá trị để trưng bày, bảo tàng, giới thiệu truyền thống, kế hoạch sử… nhưng không được phân một số loại là TSCĐ và không dự định bán trong khoảng 12 tháng tính từ lúc thời điểm báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vàosố dư chi tiết tài khoản 2288.

TỔNG CỘNG TÀI SẢN – MÃ SỐ270

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng trị giá gia tài hiện bao gồm của doanh nghiệp tại thời gian báo cáo, bao gồm tài sản ngắn hạn và gia tài dài hạn.

Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200

C.NỢ PHẢI TRẢ– MÃ SỐ 300

– Là chỉ tiêu tổng thích hợp phản ánh toàn bộ số nợ nên trả tại thời khắc báo cáo

Bao gồm:Nợ thời gian ngắn và nợ nhiều năm hạn.

Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330

1.Nợ ngắn hạn– Mã số 310

– Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá chỉ trị những khoản nợ còn nên trả gồm thời hạn thanh toán không thực sự 12 tháng hoặc bên dưới một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thông thường

Bao gồm:Các khoản vay và nợ thuê tài chủ yếu ngắn hạn, yêu cầu trả tín đồ bán, thuế và các khoản buộc phải nộp bên nước, cần trả fan lao động, ngân sách phải trả, đề xuất trả nội bộ, lệch giá chưa thực hiện, dự phòng phải trả… tại thời khắc báo cáo.

Mã số 310= Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 + Mã số 316 + Mã số 317 + Mã số 318 + Mã số 319 + Mã số 320 + Mã số 321 + Mã số 322 + Mã số 323 + Mã số 324.

♦ nên trả người bán thời gian ngắn (Mã số 311)

+ tiêu chuẩn này phản ánh số chi phí còn bắt buộc trả cho tất cả những người bán có thời hạn giao dịch còn lại không quá 12 mon hoặc vào một chu kỳ luân hồi sản xuất, marketing thông thường xuyên tại thời khắc báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này căn cứ vàosố dư Có chi tiết của tài khoản 331“Phải trả cho những người bán” mở chi tiết cho từng fan bán.

♦ người tiêu dùng trả tiền trước thời gian ngắn (Mã số 312)

+ tiêu chuẩn này phản chiếu số tiền người tiêu dùng ứng trước để mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, gia tài cố định, bất tỉnh sản đầu tư và doanh nghiệp bao gồm nghĩa vụ hỗ trợ không thừa 12 mon hoặc vào một chu kỳ luân hồi sản xuất, marketing thông thường tại thời điểm báo cáo (không bao hàm các khoản lệch giá nhận trước).

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vàosố tạo ra Có chi tiết của tài khoản 131“Phải thu của khách hàng hàng” mở chi tiết cho từng khách hàng.

♦ Thuế và những khoản đề xuất nộp nhà nước (Mã số 313)

+ tiêu chí này đề đạt tổng số những khoản dn còn yêu cầu nộp đến Nhà nước tại thời điểm báo cáo, bao hàm cả các khoản thuế, phí, lệ giá thành và các khoản đề xuất nộp khác.

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vàosố dư Có cụ thể của tài khoản 333“Thuế và các khoản bắt buộc nộp công ty nước”.

♦ buộc phải trả fan lao động (Mã số 314)

+ tiêu chí này bội nghịch ánh các khoản doanh nghiệp lớn còn phải trả cho những người lao động tại thời khắc báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vàosố dư Có chi tiết của thông tin tài khoản 334“Phải trả người lao động”.

♦ ngân sách chi tiêu phải trả thời gian ngắn (Mã số 315)

+ chỉ tiêu này đề đạt giá trị các khoản nợ còn buộc phải trả do đã nhận được hàng hóa, thương mại dịch vụ nhưng chưa tồn tại hóa đối kháng hoặc những khoản ngân sách của kỳ báo cáo chưa bao gồm đủ hồ nước sơ, tư liệu nhưng chắc chắn là sẽ phân phát sinh rất cần phải được tính trước vào giá thành sản xuất, marketing và đã phải giao dịch trong vòng 12 tháng hoặc trong chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tiếp theo tại thời gian báo cáo, như trích trước tiền lương ngủ phép, lãi vay đề nghị trả…

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này căn cứ vàosố dư Có chi tiết của tài khoản 335“Chi phí phải trả”.

♦ cần trả nội bộ ngắn hạn (Mã số 316)

+ tiêu chí này bội phản ánh những khoản đề xuất trả nội bộ bao gồm kỳ hạn thanh toán giao dịch còn lại không thật 12 mon hoặc trong một chu kỳ luân hồi sản xuất, marketing thông thường xuyên tại thời điểm báo cáo (ngoài yêu cầu trả về vốn kinh doanh) giữa đơn vị cấp bên trên và đơn vị trực thuộc không tồn tại tư giải pháp pháp nhân hạch toán phụ thuộc vào và giữa những đơn vị hạch toán dựa vào trong một doanh nghiệp.

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có cụ thể của các tài khoản 3362, 3363, 3368.

+ Khi đơn vị chức năng cấp bên trên lập report tài chủ yếu tổng hợp với các đơn vị cấp bên dưới hạch toán phụ thuộc, tiêu chuẩn này được bù trừ với tiêu chuẩn “Phải thu nội cỗ ngắn hạn” trên Bảng phẳng phiu kế toán của những đơn vị hạch toán phụ thuộc.

♦ cần trả theo giai đoạn kế hoạch phù hợp đồng desgin (Mã số 317)

+ tiêu chí này phản ánh số chênh lệch thân tổng số tiền luỹ kế quý khách phải thanh toán giao dịch theo tiến trình kế hoạch to hơn tổng số lợi nhuận đã ghi dấn luỹ kế tương ứng với phần công việc đã dứt đến cuối kỳ báo cáo của các hợp đồng chế tạo dở dang.

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư bao gồm của thông tin tài khoản 337“Thanh toán theo quá trình kế hoạch phù hợp đồng xây dựng”.

♦ lợi nhuận chưa thực hiện ngắn hạn (Mã số 318)

+ tiêu chí này phản nghịch ánh các khoản lợi nhuận chưa tiến hành tương ứng với phần nhiệm vụ mà công ty sẽ phải triển khai trong vòng 12 tháng tiếp theo sau hoặc trong một chu kỳ sản xuất, sale thông thường xuyên tại thời gian báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này làsố dư Có chi tiết của thông tin tài khoản 3387– “Doanh thu không thực hiện”.

♦ buộc phải trả ngắn hạn khác (Mã số 319)

+ chỉ tiêu này phản nghịch ánh các khoản buộc phải trả khác gồm kỳ hạn thanh toán còn lại không thật 12 mon hoặc vào một chu kỳ luân hồi sản xuất, sale thông thường xuyên tại thời điểm báo cáo, ngoài những khoản nợ đề xuất trả đã được phản ánh trong các chỉ tiêu khác

+ Bao gồm:Giá trị tài sản phát hiện thừa không rõ nguyên nhân, bắt buộc nộp mang lại cơ quan tiền BHXH, KPCĐ, các khoản nhận ký cược, ký kết quỹ ngắn hạn…

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư Có cụ thể của các tài khoản:TK 338, 138, 344.

♦ Vay và nợ thuê tài chính thời gian ngắn (Mã số 320)

+ chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị các khoản công ty đi vay, còn nợ những ngân hàng, tổ chức, công ty tài chủ yếu và các đối tượng người tiêu dùng khác bao gồm kỳ hạn thanh toán giao dịch còn lại không quá 12 mon tại thời gian báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vàosố dư Có chi tiết của TK 341 với 34311(chi máu phần mang đến hạn thanh toán trong 12 mon tiếp theo).

♦ dự trữ phải trả ngắn hạn (Mã số 321)

+ chỉ tiêu này phản ánh khoản dự trữ cho những khoản dự kiến nên trả không thật 12 tháng hoặc trong chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thông thường tiếp theo sau tại thời gian báo cáo, như dự phòng bảo hành sản phẩm, sản phẩm hóa, công trình xây dựng xây dựng, dự phòng tái cơ cấu, những khoản ngân sách chi tiêu trích trước để sửa chữa thay thế TSCĐ định kỳ, ngân sách hoàn nguyên môi trường xung quanh trích trước… những khoản dự phòng phải trả thường được cầu tính, chưa chắc hẳn rằng về thời gian phải trả, giá bán trị nên trả và doanh nghiệp chưa cảm nhận hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung cấp.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vàosố dư Có cụ thể của thông tin tài khoản 352“Dự phòng buộc phải trả”.

♦ Quỹ khen thưởng, an sinh (Mã số 322)

+ tiêu chí này đề đạt Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng ban quản lý điều hành chưa sử dụng tại thời điểm báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này làsố dư có của thông tin tài khoản 353“Quỹ khen thưởng, phúc lợi”.

♦ Quỹ ổn định giá (Mã số 323)

+ chỉ tiêu này bội nghịch ánh cực hiếm Quỹ bất biến giá hiện tất cả tại thời khắc báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này làsố dư tất cả của thông tin tài khoản 357– Quỹ bất biến giá.

♦ thanh toán mua chào bán lại trái phiếu chính phủ (Mã số 324)

+ tiêu chuẩn này bội nghịch ánh cực hiếm trái phiếu chính phủ của bên cung cấp khi chưa dứt thời hạn thích hợp đồng giao thương mua bán lại tại thời gian báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này làsố dư tất cả của tài khoản 171“Giao dịch giao thương lại trái phiếu chủ yếu phủ”.

2. Nợdài hạn– Mã số 330

– Là tiêu chí tổng hợp phản ảnh tổng giá chỉ trị những khoản nợ lâu năm của DN

Bao gồm:những số tiền nợ có thời hạn thanh toán giao dịch còn lại tự 12 tháng trở lên hoặc bên trên một chu kỳ sản xuất, sale thông thường tại thời điểm báo cáo, như: Khoản bắt buộc trả tín đồ bán, nên trả nội bộ, những khoản yêu cầu trả lâu năm khác, vay với nợ thuê tài bao gồm dài hạn… tại thời điểm báo cáo.

Mã số 330= Mã số 331 + Mã số 332 + Mã số 333 + Mã số 334 + Mã số 335 + Mã số 336 + Mã số 337 + Mã số 338 + Mã số 339 + Mã số 340 + Mã số 341 + Mã số 342 + Mã số 343.

♦ nên trả người chào bán dài hạn (Mã số 331)

+ tiêu chuẩn này phản chiếu số chi phí còn đề xuất trả cho người bán có thời hạn giao dịch thanh toán còn lại trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ sản xuất, sale thông hay tại thời điểm báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vàosố dư Có chi tiết của tài khoản 331“Phải trả cho tất cả những người bán”, mở mang lại từng người bán.

♦ người mua trả tiền trước lâu dài (Mã số 332)

+ tiêu chuẩn này phản ánh số tiền người tiêu dùng ứng trước để mua sản phầm, mặt hàng hóa, dịch vụ, gia sản cố định, bất tỉnh sản đầu tư và doanh nghiệp có nghĩa vụ cung cấp trên 12 tháng hoặc là hơn một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thông thường xuyên tại thời điểm report (không bao hàm các khoản doanh thu nhận trước)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này căn cứ vàosố phát sinh Có chi tiết của thông tin tài khoản 131“Phải thu của khách hàng hàng” mở cụ thể cho từng khách hàng hàng.

♦ giá cả phải trả lâu năm (Mã số 333)

+ chỉ tiêu này đề đạt giá trị các khoản nợ còn yêu cầu trả do đã nhận hàng hóa, thương mại dịch vụ nhưng chưa có hóa đơn hoặc những khoản chi tiêu của kỳ report chưa gồm đủ hồ nước sơ, tài liệu nhưng chắc chắn rằng sẽ phát sinh rất cần được được tính trước vào túi tiền sản xuất, sale và chỉ phải giao dịch sau 12 tháng hoặc sau chu kỳ sản xuất, sale thông thường tiếp sau tại thời khắc báo cáo, như lãi vay bắt buộc trả của kỳ báo cáo nhưng bỏ ra phải giao dịch khi hòa hợp đồng vay dài hạn đáo hạn.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vàosố dư Có cụ thể của thông tin tài khoản 335“Chi phí đề xuất trả”.

♦ đề nghị trả nội bộ về vốn kinh doanh (Mã số 334)

+ Tùy ở trong vào sệt điểm hoạt động và mô hình thống trị của từng đối chọi vị, DN thực hiện phân cung cấp và điều khoản cho đơn vị chức năng hạch toán phụ thuộc vào ghi nhận khoản vốn do dn cấp vào tiêu chí này hoặc tiêu chí “Vốn góp của nhà sở hữu” – Mã số 411.

+ chỉ tiêu chỉ ghi ở Bảng phẳng phiu kế toán đơn vị chức năng cấp dưới không tồn tại tư giải pháp pháp nhân hạch toán phụ thuộc, bội nghịch ánh những khoản đơn vị cấp dưới yêu cầu trả cho đơn vị cấp trên về vốn khiếp doanh.

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào đưa ra tiếtsố dư có tài khoản 3361“Phải trả nội cỗ về vốn tởm doanh”. Khi đơn vị chức năng cấp trên lập Bảng phẳng phiu kế toán tổng hòa hợp toàn DN, chỉ tiêu này được bù trừ với tiêu chí “Vốn sale ở đơn vị trực thuộc” bên trên Bảng phẳng phiu kế toán của đơn vị chức năng cấp trên.

♦ đề xuất trả nội bộ dài hạn (Mã số 335)

+ chỉ tiêu này bội nghịch ánh những khoản nên trả nội bộ có kỳ hạn giao dịch thanh toán còn lại trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ luân hồi sản xuất, sale thông thường xuyên tại thời điểm báo cáo (ngoài cần trả về vốn gớm doanh) giữa đơn vị chức năng cấp bên trên và đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán dựa vào và giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong một doanh nghiệp.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vàosố dư Có chi tiết của những tài khoản 3362, 3363, 3368. Khi đơn vị chức năng cấp trên lập report tài chính tổng hợp với các đơn vị chức năng cấp dưới hạch toán phụ thuộc, tiêu chí này được bù trừ với chỉ tiêu “Phải thu nội bộ dài hạn” bên trên Bảng bằng phẳng kế toán của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

♦ doanh thu chưa tiến hành dài hạn (Mã số 336)

+ tiêu chí này phản ánh các khoản lợi nhuận chưa tiến hành tương ứng cùng với phần nghĩa vụ mà doanh nghiệp sẽ phải triển khai trong sau 12 mon hoặc sau một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thông thường tiếp theo sau tại thời điểm báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này làsố dư Có cụ thể của thông tin tài khoản 3387– “Doanh thu chưa thực hiện”.

♦ nên trả lâu dài khác (Mã số 337)

+ chỉ tiêu này phản bội ánh các khoản yêu cầu trả khác có kỳ hạn thanh toán giao dịch còn lại bên trên 12 tháng hoặc là hơn một chu kỳ luân hồi sản xuất, sale thông thường tại thời gian báo cáo, ngoài những khoản nợ đề xuất trả đã có phản ánh trong số chỉ tiêu khác, như: các khoản nhận cam kết cược, cam kết quỹ dài hạn, cho mượn nhiều năm hạn, khoản chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả dần dần theo cam kết với giá cả trả ngay nhiều năm hạn…

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này căn cứ vàosố dư Có chi tiết của các tài khoản: TK 338, 344.

♦ Vay với nợ thuê tài bao gồm dài hạn (Mã số 338)

+ tiêu chí này phản bội ánh các khoản doanh nghiệp vay, nợ của những ngân hàng, tổ chức, doanh nghiệp tài chính và các đối tượng người tiêu dùng khác, gồm kỳ hạn thanh toán còn lại trên 12 tại thời khắc báo cáo, như: Số tiền Vay ngân hàng, khoản buộc phải trả về tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính, tiền thu xuất bản trái phiếu thường…

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này làsố dư Có chi tiết các tài khoản: TK 341 và tác dụng tìm được của số dư tất cả TK 34311 trừ (-) dư Nợ TK 34312 cùng (+) dư tất cả TK 34313.

♦ Trái phiếu chuyển đổi (Mã số 339)

+ tiêu chí này bội phản ánh cực hiếm phần nợ gốc của trái phiếu thay đổi do doanh nghiệp xây cất tại thời gian báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này làsố dư Có chi tiết của thông tin tài khoản 3432– “Trái phiếu đưa đổi”.

♦ cổ phiếu ưu đãi (Mã số 340)

+ tiêu chuẩn này phản ánh giá trị cp ưu đãi theo mệnh giá cơ mà bắt buộc người phát hành phải thâu tóm về tại một thời điểm đang được khẳng định trong tương lai.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vàosố dư Có cụ thể TK 41112– cp ưu đãi (chi ngày tiết loại cổ phiếu ưu đãi được phân một số loại là nợ yêu cầu trả).

♦ Thuế các khoản thu nhập hoãn lại buộc phải trả (Mã số 341)

+ chỉ tiêu này phản chiếu số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đề nghị trả tại thời gian báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này làsố dư tài giỏi khoản 347“Thuế các khoản thu nhập hoãn lại yêu cầu trả”.

+ Nếu những khoản chênh lệch trong thời điểm tạm thời chịu thuế với chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ tương quan đến cùng một đối tượng ngư