... GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án - thang điểm có 04 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án ... Tuyến đường của (R). 0,25 mặt phẳng (R) gồm phương trình d ng x − z + D = 0. 0,25 Ta bao gồm d( O,(R)) = ,2 D suy ra: 2 D = 2 ⇔ D = 22 hoặc D = 22−. 0,25 VI.a (2,0 điểm) Vậy phương trình ... Nghiệm tốt nhất x = 2. Vậy phương trình đang cho bao gồm hai nghiệm: x = 1; x = 2. 0,25 I = 132lndex xxx⎛⎞−⎜⎟⎝⎠∫ = 12ln d ex xx 1ln 3d exxx. 0,25 ã t u = lnx v dv = 2xdx, ta...

Bạn đang xem: Đề thi đại học khối b năm 2010


*

*

... Những thắc mắc − Đăng kí học tập tự xa”GIẢI ĐỀ THI MÔI TOÁN KHỐI B NĂM 2010  các em học tập sinh đừng b qua mục “Đánh giá và định hướng” học tập Toán theo đội (từ 1 mang đến 6 học tập sinh) những lớp 9, 10, ... Nước ngoài tiếp GABC.Câu V. Trớc tiên, những em học sinh cần nhận thấy rằng M gồm tía phần là:2 2 2 2 2 22 2 2A a b b c c a B ab bc ca .C a b c= + += + += + + 35 A’A B CC’ B HGIM ... điểm của BC, theo trả thuyết ta có:(A 'BC) (ABC) BCA'H BCAH BC =Ã0g((A 'BC), (ABC)) A 'HA 60 .⇒ = =a. TÝnh thÓ tích khối lăng trụ: Ta có:VABC.ABC = SABC.AA....
*

*

... 111,74. D. 90,6. Giải Ala-Ala-Ala-Ala + H2O  2Ala-Ala 0,1 mol 0,2 mol Ala-Ala-Ala-Ala + H2O  Ala + Al-Ala-Ala 0,12 mol 0,12mol 0,12 mol Ala-Ala-Ala-Ala + 3H2O  4Ala 0,05 mol 0,32 ... A. axit oxalic : (COOH)2 Câu 20: Thủy phân không còn m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp tất cả 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala cùng 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Cực hiếm c a m là A. ... Phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được buổi tối a từng nào đipeptit khác nhau? A. 3 B. 1 C. 2 D. 4Giải: Gly-Ala và Ala-Gly Câu 49 : Axit cacboxylic X bao gồm công thức...
*

... ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA KHỐI B CỦA B GD & ĐT KÈM THEO LỜI GIẢI chi TIẾT B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 06 trang) ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn thi : HÓA ... CHÍNH THỨC (Đề thi tất cả 06 trang) HƯỚNG DẪN GIẢI – PHÂN TÍCH ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: HÓA HỌC – Khối B thời hạn làm b i: 90 phút, không nhắc thi gian phỏt MÃ đề 517 H v tờn ... Xác suất khối lượng của HCOOH trong tất cả hổn hợp X là: B i giải của ThS. Hoàng Thị Thuỳ Dương – ĐH Đồng Tháp GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 MÔN HOÁ HỌC – Khối B (Mã đề 174) PHẦN...
... Mã đề thi Câu số 381 473 615 724 826 958 33. D B A B D D 34. D A B D A B 35. D A B B A C 36. B B C C A A 37. A D A C B D 38. D B A D C B 39. B D D B A D 40. C B A A B A 41. ... A A C 52. D A A B D C 53. B A A D A C 54. A D B A B C 55. D B C B B B 56. A A D D C A 57. C B A C A D 58. C B B D B B 59. B D A D C B 60. C A A B D C 2tuoitre.vn ... C C B C D C 43. D D D A D D 44. A C C A D C 45. A B B C D D 46. B A D B D A 47. B D B C C C 48. B D A C D A 49. A D C C C B 50. C C D C B B 51. B A B A A C 52. D A A B D C...
... Tế b o trên là A. Abb cùng B hoặc ABB với b. B. ABb với A hoặc aBb với a. C. ABB cùng abb hoặc AAB cùng aab. D. ABb cùng a hoặc aBb cùng A. Câu 36: thành công nào sau đấy là ứng dụng của công nghệ tế b o? ... Hướng b nhiều loại b trọn vẹn khỏi quần thể. HẾT Trang 8/8 - Mã đề thi 381 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 08 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: SINH HỌC; ... ADadBb ì ADadBb. B. ABdabD ì AbdaBD. C. Bd b DAa ì Bd b DAa. D. ABDabd ì AbDaBd. Cõu 55: Cp nhân tố tiến hoá làm sao sau đây rất có thể làm mở ra các alen mới trong quần thể sinh...
... Trên làA. ABb và A hoặc aBb và a B. ABb và a hoặc aBb và AC. Abb và B hoặc ABB và b D. ABB và abb hoặc AAB và aab12 dt qldtCâu 13: trong trường hợp ko có đột biến xảy ra, ... AbDabd aBdì B. .AD ADBb Bbad adìC. .Bd BdAa AabD bDìD. .ABd AbdabD aBDìCõu 59: Cặp yếu tố tiến hóa làm sao sau đây có thể làm xuất hiện các alen mới trong quần thể sinh vật? ÐỀ THI ... đây có thể mang đến đời nhỏ có nhiờu loai kiờu gen nhõtA. AaBb ì AaBb B.

Xem thêm: Bộ Ảnh Buồn Cô Đơn Đẹp Và Đầy Tâm Trạng, 100+ Ảnh Cô Đơn Đẹp Nhất

AB AbDD ddab abìC. AB ABab abìD. XAXABb ì XaYBb12 sthaiCõu 14: So với những loài tương tự sống ở vùng...
... Cơ không giống nhau. Tên gọi của X là:A: but-1-en B: xiclopropan C: but-2-en D: propilenCâu 44: phát biểu như thế nào sau đấy là đúng?A: Saccarozơ làm mất màu nước Brom. B: Xenlulozơ có cấu tạo mạch phân ... Làm phản ứng trùng vừa lòng là:A: stiren; clobenzen; isoprene; but-1-en. B: 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluene.C: buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en.D: 1,1,2,2-tetrafloenten; ... (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → (3) Na2SO4 + BaCl2 → (4) H2SO4 + BaSO3 → (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 →Các phản...
... A, b, c không âm thỏa a + b + c = 1Khi a = b = 0 cùng c = 1 thì M = 2. Vậy min M = 2.A’A B CC’ B HGIM ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2010 Môn thi : TOÁNPHẦN thông thường CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu ... Bc + ca⇒ 1 = (a + b + c)2 = a2 + b 2 + c2 + 2(ab + bc + ca) ≥ 3(ab + bc + ca)⇒ a2 + b 2 + c2 = 1 – 2t với 103t≤ ≤Theo B. C.S ta có : t2 = (ab + bc + ca)2 ≤ 3(a2 b 2 + b 2c2 ... Phần đông ABC.A B C’ gồm AB = a, góc giữahai khía cạnh phẳng (A’BC) với (ABC) b ng 600. Gọi G là trọng tâm tam giác A’BC. Tính thểtích khối lăng trụ đã đến tính b n kính mặt ước ngoại tiếp tứ diện GABC...
... Bất chợt biến, tính theo lí thuyết. Tỉ trọng phân li thứ hạng gen sinh sống F2 l : A. 1: 2 :1 :2 :4 :2 :1 :1 :1 B. 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 :1 :2 :1 C. 4 :2 : 2: 2:2 :1 :1 : 1 :1 D. 3 : 3 : 1 :1 : 3 : 3: 1: 1 : 1Câu ... ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2011 Môn thi : SINH HỌC đề 357 (Thời gian làm b i : 90 phút, không kể thời gian phát đề) PHẦN chung CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, tự ... Alen nói trên b ng 1199. Kiểu gen của loại hợp tử này l : A.Bbbb B. BBbb C.Bbb D. BBbCâu 3 7: Tháp tuổi của 3 quần thể sinh đồ với trạng thái phạt triển khác nhau như sau : Quy ước:A : Tháp tuổi...
... VĂN CỪ B RỊA – VŨNG TÀU ThS. PHAN TẤT HOÀ 1GIẢI bỏ ra TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2013 – MÃ ĐỀ 297 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC; Khối B ĐỀ CHÍNH ... Sn2+ là chất oxi hóa. Câu 46: Hiđrocacbon nào sau đây khi làm phản ứng với hỗn hợp brom chiếm được 1,2-đibrombutan? A. But-1-en. B. Butan. C. Buta-1,3-đien. D. But-1-in. Câu 47: tiến hành lên men ... Kg.→ lựa chọn Đáp án B. nhấn xét: Câu này tựa như (chỉ khác số) câu 37 Mã đề 475 ĐH khối B năm 2009.Câu 19: đến phương trình hóa học của làm phản ứng: X + 2Y → Z + T. Ở thời gian ban đầu, nồng độ của...
... VĂN CỪ B RỊA – VŨNG TÀU ThS. PHAN TẤT HOÀ 1GIẢI bỏ ra TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2013 – MÃ ĐỀ 297 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC; Khối B ĐỀ CHÍNH ... NGUYỄN VĂN CỪ B RỊA – VŨNG TÀU ThS. PHAN TẤT HOÀ 4A. 3-metylbut-2-en. B. 2-metylbut-1-en. C. 2-metylbut-2-en. D. 3-metylbut-1-en. Câu 17: Hai hóa học hữu cơ X cùng Y, thành phần nhân tố đều gồm C, ... Là chất oxi hóa. Câu 46: Hiđrocacbon nào sau đây khi bội nghịch ứng với dung dịch brom chiếm được 1, 2- ibrombutan? A. But-1-en. B. Butan. C. Buta-1, 3- ien. D. But-1-in. Câu 47: thực hiện lên men giấm...
... B B C D D 46. B A D B D A 47. B D B C C C 48. B D A C D A 49. A D C C C B 50. C C D C B B 51. B A B A A C 52. D A A B D C 53. B A A D A C 54. A D B A B C 55. D B C B B B 56. ... B C A D C A 16. B C D B D B 17. C A D D B C 18. D A C D B A 19. A D C C B C 20. D B A B D A 21. B A D B D C 22. C D D B C D 23. A B C B D A 24. C D C D C C 25. B C B C A B ... C B D 4. A A D D A A 5. C B C D C D 6. A A B B C B 7. B D A B B A 8. D C B C B D 9. C A B C D A 10. D C A A A D 11. D B A A C A 12. A D B D C D 13. B C C B C B 14. A B C...
từ khóa: đề thi đại học khối b năm 2010 môn hóagiải đề thi đại học khối b năm 2010download đề thi đh khối b năm 2010bộ đề thi đh khối b năm 2010đề thi đại học khối b năm 2010 toanđề thi đại học khối b năm 2010 tháng sinhđề thi đại học khối b năm 2010 môn sinhđề thi đại học khối b năm 2010môn toánđáp án đề thi đh khối b năm 2010lời giải đề thi đại học khối b năm 2010dap an de thi dẻo hoc khoi b phái mạnh 2010đề thi đại học khối b năm 2010 môn toántải đề thi đại học khối b năm 2010bài giải đề thi đh khối b năm 2010đề thi đại học khối b năm 2010 hóaBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại tp.hồ chí minh năm 2018Báo cáo quy trình mua sắm chọn lựa CT CP công nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi tiết não cấpNghiên cứu giúp vật liệu thay đổi (metamaterials) dung nạp sóng năng lượng điện tử nghỉ ngơi vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành phát hiện tại diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý chuyển động học tập của học viên theo hướng phát triển kĩ năng học tập bắt tay hợp tác tại những trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú huyện ba chẽ, thức giấc quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra khảo sát hoạt tính quang đãng xúc tác của chúngTìm gọi công cụ reviews hệ thống đảm bảo bình an hệ thống thông tinThơ nôm tứ giỏi trào phúng hồ nước xuân hươngQuản lý nợ xấu trên Agribank trụ sở huyện Phù Yên, tỉnh đánh La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học tập 11 bài 15: hấp thụ ở rượu cồn vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện hô hấp nghỉ ngơi thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan liêu VỀ MẠNG XÃ HỘI
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng chị em đại chiến với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài xích ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải cách và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem gàn van lop 8