*

Điều 60. Thông tin tài khoản 344 - Nhận ký kết quỹ, cam kết cược

1. Chế độ kế toán

a) tài khoản này dùng làm phản ánh các khoản tiền nhưng doanh nghiệp nhận ký quỹ, cam kết cược của những đơn vị, cá nhân bên ngoài để bảo vệ cho các dịch vụ liên quan đến sản xuất, sale được tiến hành đúng thích hợp đồng kinh tế đã cam kết kết, như dấn tiền cam kết cược, ký kết quỹ để bảo đảm việc thực hiện hợp đồng kinh tế, vừa lòng đồng đại lý,...

Bạn đang xem: Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn

b) kế toán tài chính nhận ký kết quỹ, ký cược phải theo dõi cụ thể từng khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược của từng người tiêu dùng theo kỳ hạn cùng theo từng các loại nguyên tệ. Các khoản nhận cam kết cược, ký quỹ buộc phải trả bao gồm kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng được trình bày là nợ ngắn hạn, các khoản bao gồm kỳ hạn trên 12 tháng được trình diễn là nợ dài hạn.

c) Trường hòa hợp nhận nuốm chấp, cầm đồ bằng hiện thứ thì không đề đạt ở tài khoản này mà lại được theo dõi và quan sát trên thuyết minh report tài chính.

d) Trường hợp nhận ký cược, cam kết quỹ bằng ngoại tệ, kế toán đề nghị theo dõi chi tiết gốc nước ngoài tệ riêng cùng quy thay đổi ngoại tệ ra đơn vị chức năng tiền tệ kế toán tài chính theo nguyên tắc:

- Tại thời khắc nhận ký cược, ký quỹ bằng ngoại tệ, kế toán tài chính quy đổi ra đơn vị chức năng tiền tệ kế toán theo tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời khắc phát sinh;

- khi trả lại những khoản ký cược, ký kết quỹ bằng ngoại tệ, kế toán cần quy thay đổi theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh;

- lúc lập báo cáo tài chính, kế toán review lại khoản chi phí nhận ký cược, ký quỹ yêu cầu trả lại bởi ngoại tệ theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo. Những khoản chênh lệch tỷ giá tạo nên được ghi dìm ngay vào túi tiền tài chủ yếu hoặc doanh thu vận động tài chính.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 344 - Nhận ký kết quỹ, cam kết cược

Bên Nợ: Hoàn trả chi phí nhận ký kết quỹ, ký cược.

Bên Có: Nhận ký quỹ, ký kết cược bởi tiền.

Xem thêm: Cách Sạc Pin Mới Đúng Cách Giúp Kéo Dài Tuổi Thọ Pin, Cách Sạc Pin Điện Thoại Mới Mua Để Không Bị Chai

Số dư mặt Có: Số chi phí nhận ký quỹ, ký cược không trả.

3. Phương thức kế toán một vài giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Khi dìm tiền ký quỹ, cam kết cược của đơn vị, cá nhân bên ngoài, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 344 - Nhận ký quỹ, cam kết cược (chi tiết đến từng khách hàng hàng).

b) Khi hoàn lại tiền cam kết quỹ, ký cược mang đến khách hàng, ghi:

Nợ TK 344 - Nhận ký quỹ, cam kết cược

Có những TK 111, 112.

Trường hợp hoàn lại tiền ký quỹ, cam kết cược bằng ngoại tệ, ghi:

Nợ TK 344 - Nhận ký kết quỹ, cam kết cược (theo tỷ giá chỉ ghi sổ thực tiễn đích danh của từng đối tượng)

Nợ TK 635 - ngân sách chi tiêu tài thiết yếu (lỗ tỷ giá)

Có các TK 111, 112 (theo tỷ giá chỉ ghi sổ trung bình gia quyền TK tiền)

Có TK 515 - Doanh thu vận động tài chính (lãi tỷ giá).

c) ngôi trường hợp đơn vị ký quỹ, cam kết cược vi phạm luật hợp đồng tài chính đã ký kết cùng với doanh nghiệp, bị vạc theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng khiếp tế:

- Khi nhận ra khoản tiền vạc do vi phạm luật hợp đồng kinh tế đã cam kết kết: ví như khấu trừ vào chi phí nhận cam kết quỹ, ký cược, ghi:

Nợ TK 344 - Nhận cam kết quỹ, cam kết cược

Có TK 711 - thu nhập khác.

- khi thực trả khoản cam kết quỹ, cam kết cược còn lại, ghi:

Nợ TK 344 - Nhận cam kết quỹ, cam kết cược (đã khấu trừ chi phí phạt)

Có những TK 111, 112.

d) khi lập report tài chính, kế toán đánh giá lại khoản tiền nhận ký kết cược, ký quỹ có nhiệm vụ phải trả lại bởi ngoại tệ theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời gian báo cáo:

- nếu như phát sinh lời tỷ giá hối hận đoái, ghi:

Nợ TK 344 - Nhận ký kết quỹ, ký cược

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái.

- Nếu tạo nên lỗ tỷ giá ân hận đoái, ghi:

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái

Có TK 344 - Nhận cam kết quỹ, ký kết cược


tổng thể văn bạn dạng Điều 1. Đối tượng vận dụng Điều 2. Phạm vi điều chỉnh Điều 3. Đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính Điều 4. Lựa chọn đơn vị chức năng tiền tệ trong kế toán tài chính Điều 5. Chuyển đổi báo cáo tài thiết yếu lập bằng đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính là nước ngoài tệ thanh lịch Đồng vn Điều 6. Kiểm toán báo cáo tài chính trong trường vừa lòng sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính là ngoại tệ Điều 7. Biến hóa đơn vị chi phí tệ trong kế toán tài chính Điều 8. Quyền và trách nhiệm của người tiêu dùng đối cùng với việc tổ chức kế toán tại những đơn vị trực thuộc không có tư biện pháp pháp nhân hạch toán nhờ vào (gọi tắt là đơn vị hạch toán phụ thuộc) Điều 9. Đăng ký kết sửa đổi cơ chế kế toán Điều 10. Chế độ kế toán áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài Điều 11. Hình thức kế toán chi phí Điều 12. Thông tin tài khoản 111 – Tiền khía cạnh Điều 13. Thông tin tài khoản 112 - tiền gửi ngân hàng Điều 14. Tài khoản 113 – chi phí đang gửi Điều 15. Tài khoản 121 - hội chứng khoán kinh doanh Điều 16. Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Điều 17. Chính sách kế toán các khoản đề nghị thu Điều 18. Thông tin tài khoản 131 - bắt buộc thu của người tiêu dùng Điều 19. Thông tin tài khoản 133 – Thuế giá chỉ trị ngày càng tăng được khấu trừ Điều 20. Thông tin tài khoản 136 - bắt buộc thu nội bộ Điều 21. Thông tin tài khoản 138 - nên thu khác Điều 22. Thông tin tài khoản 141 - lâm thời ứng Điều 23. Lý lẽ kế toán mặt hàng tồn kho Điều 24. Tài khoản 151 - Hàng cài đang đi mặt đường Điều 25. Thông tin tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu Điều 26. Thông tin tài khoản 153 - Công cụ, phương tiện Điều 27. Thông tin tài khoản 154 - giá cả sản xuất, kinh doanh dở dang Điều 28. Thông tin tài khoản 155 - thành quả Điều 29. Tài khoản 156 - sản phẩm & hàng hóa Điều 30. Tài khoản 157 – Hàng gởi đi phân phối Điều 31. Thông tin tài khoản 158 - hàng hóa kho bảo thuế Điều 32. Tài khoản 161 - bỏ ra sự nghiệp Điều 33. Tài khoản 171 - giao dịch thanh toán mua, chào bán lại trái phiếu cơ quan chỉ đạo của chính phủ Điều 34. Hình thức kế toán tài sản cố định, bất động đậy sản đầu tư và túi tiền đầu tư xây dựng cơ bản dở dang Điều 35. Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình Điều 36. Tài khoản 212 - Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài bao gồm Điều 37. Thông tin tài khoản 213 - Tài sản thắt chặt và cố định vô hình Điều 38. Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản thắt chặt và cố định Điều 39. Tài khoản 217 - không cử động sản chi tiêu Điều 40. Hình thức kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị chức năng khác Điều 41. Thông tin tài khoản 221 – Đầu tứ vào công ty con Điều 42. Thông tin tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Điều 43. Tài khoản 228 - Đầu tư khác Điều 44. Kế toán thanh toán hợp đồng phù hợp tác marketing Điều 45. Tài khoản 229 - dự trữ tổn thất gia tài Điều 46. Thông tin tài khoản 241 - chế tạo cơ bạn dạng dở dang Điều 47. Thông tin tài khoản 242 - túi tiền trả trước Điều 48. Thông tin tài khoản 243 - gia sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại Điều 49. Tài khoản 244 - cố kỉnh cố, cố gắng chấp, ký kết quỹ, ký cược Điều 50: phép tắc kế toán những khoản nợ đề nghị trả Điều 51. Thông tin tài khoản 331 – bắt buộc trả cho người bán Điều 52. Thông tin tài khoản 333 – Thuế và các khoản buộc phải nộp công ty nước Điều 53. Tài khoản 334 - nên trả fan lao đụng Điều 54. Thông tin tài khoản 335 – chi tiêu phải trả Điều 55. Tài khoản 336 – đề xuất trả nội cỗ Điều 56. Thông tin tài khoản 337 – giao dịch thanh toán theo giai đoạn hợp đồng gây ra Điều 57. Thông tin tài khoản 338 – buộc phải trả, buộc phải nộp khác Điều 58. Tài khoản 341 – Vay cùng nợ thuê tài bao gồm Điều 59. Tài khoản 343 – Trái phiếu xây dựng Điều 60. Tài khoản 344 - Nhận cam kết quỹ, cam kết cược Điều 61. Thông tin tài khoản 347 – Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại bắt buộc trả Điều 62. Thông tin tài khoản 352 – dự phòng phải trả Điều 63. Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi an sinh Điều 64. Tài khoản 356 – Quỹ cách tân và phát triển khoa học và công nghệ Điều 65. Tài khoản 357 - Quỹ ổn định giá Điều 66. Qui định kế toán vốn chủ cài đặt Điều 67. Thông tin tài khoản 411 – Vốn đầu tư chi tiêu của chủ thiết lập Điều 68. Thông tin tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại gia sản Điều 69. Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái Điều 70. Thông tin tài khoản 414 - Quỹ chi tiêu phát triển Điều 71. Thông tin tài khoản 417 – Quỹ cung cấp sắp xếp công ty Điều 72. Thông tin tài khoản 418 – những quỹ không giống thuộc vốn chủ thiết lập Điều 73. Thông tin tài khoản 419 – cổ phiếu quỹ Điều 74. Thông tin tài khoản 421 – roi sau thuế chưa cung cấp Điều 75. Thông tin tài khoản 441 – nguồn vốn đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bạn dạng Điều 76. Thông tin tài khoản 461 – Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp Điều 77. Tài khoản 466 – Nguồn ngân sách đầu tư hình thành tài sản cố định và thắt chặt Điều 78. Hiệ tượng kế toán các khoản lệch giá Điều 79. Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ Điều 80. Thông tin tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài bao gồm Điều 81. Tài khoản 521 - những khoản bớt trừ lệch giá Điều 82. Nguyên lý kế toán những khoản túi tiền Điều 83. Thông tin tài khoản 611 - mua sắm chọn lựa Điều 84. Thông tin tài khoản 621 – ngân sách chi tiêu nguyên liệu, vật tư trực tiếp Điều 85. Thông tin tài khoản 622 – chi phí nhân công thẳng Điều 86. Thông tin tài khoản 623 - ngân sách chi tiêu sử dụng máy thi công Điều 87. Thông tin tài khoản 627 – giá thành sản xuất chung Điều 88. Thông tin tài khoản 631 - ngân sách chi tiêu sản xuất Điều 89. Thông tin tài khoản 632 – giá bán vốn hàng phân phối Điều 90. Tài khoản 635 – chi phí tài bao gồm Điều 91. Thông tin tài khoản 641 - chi phí bán sản phẩm Điều 92. Tài khoản 642 – bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp Điều 93. Tài khoản 711 - thu nhập khác Điều 94. Thông tin tài khoản 811 - giá thành khác Điều 95. Tài khoản 821 – chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp Điều 96. Tài khoản 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh Điều 97. Mục tiêu của báo cáo tài bao gồm Điều 98. Kỳ lập report tài chính Điều 99. Đối tượng áp dụng, nhiệm vụ lập cùng chữ ký trên báo cáo tài thiết yếu Điều 100. Hệ thống báo cáo tài chính của người sử dụng Điều 101. Yêu thương cầu so với thông tin trình diễn trong báo cáo tài chủ yếu Điều 102. Phương pháp lập cùng trình bày báo cáo tài chính của công ty đáp ứng mang định hoạt động liên tục Điều 103. Chính sách lập với trình bày báo cáo tài thiết yếu khi biến đổi kỳ kế toán Điều 104. Chế độ lập cùng trình bày báo cáo tài thiết yếu khi gửi đổi vẻ ngoài sở hữu công ty Điều 105. Bề ngoài lập và trình bày report tài bao gồm khi phân chia tách, sáp nhập doanh nghiệp lớn Điều 106. Lập cùng trình bày report tài chính khi công ty không đáp ứng giả định chuyển động liên tục Điều 107. Đồng tiền sử dụng để lập report tài chính khi ra mắt ra công chúng và nộp các cơ quan lại chức năng cai quản Nhà nước tại nước ta Điều 108. Phương pháp lập report tài chính khi biến đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính Điều 109. Thời hạn nộp báo cáo tài bao gồm Điều 110. Vị trí nhận báo cáo tài chủ yếu Điều 111. Những tin tức chung về doanh nghiệp Điều 112. Trả lời lập và trình bày Bảng bằng phẳng kế toán năm Điều 113. Gợi ý lập với trình bày report kết quả chuyển động kinh doanh (Mẫu số B02-DN) Điều 114. Giải đáp lập với trình bày report lưu chuyển khoản tệ (Mẫu số B03 – DN) Điều 115. Phương thức lập và trình diễn Thuyết minh BCTC (Mẫu số B09 - DN) Điều 116. Phương pháp chung về chứng từ kế toán tài chính Điều 117. Hệ thống biểu mẫu bệnh từ kế toán tài chính Điều 118. Lập cùng ký hội chứng từ kế toán Điều 119. Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán tài chính Điều 120. Dịch hội chứng từ kế toán tài chính ra giờ đồng hồ Việt Điều 121. Sử dụng, cai quản lý, in và chế tạo biểu mẫu chứng từ kế toán Điều 122. Sổ kế toán Điều 123. Trọng trách của tín đồ giữ cùng ghi sổ kế toán Điều 124. Mở, ghi sổ kế toán và chữ cam kết Điều 125. Sửa chữa sổ kế toán tài chính Điều 126. Biến đổi số dư trên sổ kế toán tài chính Điều 127. Điều khoản hồi tố Điều 128 Điều 129 Điều 130