Từ nhiều loại Tiếng Anh có 5 loại thiết yếu là: Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, trường đoản cú hạn định.Bạn vẫn xem: Sau for là từ loại gì

Tiếng Anh cũng như các trang bị tiếng khác, nó có không ít từ ngữ khác nhau. Cho nên vì vậy người ta đề nghị bỏ rất nhiều từ này vào trong những loại từ khác nhau.

Bạn đang xem: Sau for dùng loại từ gì

Bạn sẽ xem: Sau for là từ nhiều loại gì

Mỗi từ loại Tiếng Anh này đóng góp một vai trò và chức năng cá biệt trong câu. Nếu như muốn sử dụng giờ đồng hồ Anh tốt hơn, họ cần biết các từ ngữ thuộc phần đa từ một số loại nào cùng có tính năng gì.

Việc xác minh từ các loại Tiếng Anh thường gây “bối rối” cho không hề ít bạn. Bởi vậy từ bây giờ devfest.vn English Center sẽ giúp các bạn “Thông” não kỹ năng về từ một số loại Tiếng Anh qua bài tổng phù hợp sau đây.

Let’s kiểm tra it out!!!


*

Từ một số loại trong tiếng Anh – devfest.vn English Center

1. Danh từ tiếng Anh

Định nghĩa

Danh trường đoản cú trong giờ Anh là Noun, viết tắt là chữ N. Danh tự là mẫu từ cơ mà chỉ ra dòng “danh”. Danh là “tên”, giống như “biệt danh” tuyệt “chức danh”.

Danh từ là những từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện tại tượng,..

Vị trí của danh từ vào câu

Danh từ thống trị ngữ vào câu

Thường đứng sinh sống đầu câu và sau trạng ngữ chỉ thời gian.

Ví dụ: Yesterday Hue went home at 9.pm. (Hôm qua Huệ về nhà lúc 9 giờ tối)

Hue là danh từ thương hiệu riêng, mở đầu câu cùng sau danh trường đoản cú chỉ thời hạn là Yesterday, đóng vai trò thống trị ngữ.

Danh từ lép vế tính từ

Danh từ đi sau các tính từ thiết lập như: my, your, our, their, his, her, its. Hoặc các tính từ khác như good, beautiful….

Ví dụ: Hoa is a my student. (Hoa là học viên của tôi)

Trong câu trên, ta thấy sau tính từ cài my (của tôi) là danh từ student (học sinh).

Danh từ có tác dụng tân ngữ, che khuất động từ

Ví dụ: We love English. (chúng tôi yêu giờ đồng hồ Anh)

Sau cồn từ Love là danh từ English

Danh từ lép vế “enough”

Ex: Hoan didn’t have enough money lớn buy that computer. (Hoàn đã không tồn tại đủ tiền để mua chiếc máy tính kia)

Danh từ đứng au những mạo từ

Các mạo từ như: a, an, the

Hoặc các từ như this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…

Ví dụ: This book is an interesting book.

Danh từ thua cuộc giới từ

Các giới từ như: in, on, of, with, under, about, at …

Ví dụ: Phuong Nguyen is good at dancing. (Phượng Nguyễn rất xuất sắc về nhảy nhót)

Dấu hiệu dìm biết 

Danh từ tiếng Anh thường có hậu tố là:

tion: nation,education,instruction……….sion: question, television ,impression,passion……..ment: pavement, movement, environmemt….ce: differrence, independence,peace………..ness: kindness, friendliness……

2. Tính từ trong tiếng Anh

Tính trường đoản cú trong giờ Anh là Adjective, viết tắt là Adj. Tính từ là từ mà nêu ra tính chất của sự vật, sự việc, hiên tượng.

Vị trí của tính từ trong câu

Tính từ thường xuyên đứng ở những vị trí sau

Tính từ đứng trước danh từ

 Adj + N

Ví dụ: My Tam is a famous singer.

Tính từ che khuất động từ liên kết
:

tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj

Ví dụ: She is beautiful

Tom seems tired now.

Chú ý: cấu trúc keep/make + O + adj

Ví dụ: He makes me happy

Tínd từ che khuất “ too”

S + tobe/seem/look….+ too +adj…

Ví dụ: He is too short khổng lồ play basketball.

Tính tự đứng trước “enough”

S + tobe + adj + enough…

Ví dụ: She is tall enough lớn play volleyball.

Xem thêm: Ca Khúc "Để Gió Cuốn Đi" Của Trịnh Công Sơn, Hãy Để Cơn Gió Cuốn Đi Những Nỗi Buồn

Trong cấu trúc so…that
:

tobe/seem/look/feel…..+ so + adj + that

Ví dụ: The weather was so bad that we decided to lớn stay at home

Tính tự còn được sử dụng dưới những dạng so sánh
 (lưu ý tính từ nhiều năm hay che khuất more, the most, less, as….as)

Huyen is the most intelligent student in my class

Tính từ trong câu cảm thán

How +adj + S + V

What + (a/an) + adj + N

Dấu hiệu nhận thấy tính từ

al: national, cutural…ful: beautiful, careful, useful,peaceful…ive: active, attractive ,impressive……..able: comfortable, miserable…ous: dangerous, serious, homorous,continuous,famous…cult: difficult…ish: selfish, childish…ed: bored, interested, excited…y: danh từ+ Y thành tính trường đoản cú : daily, monthly, friendly, healthy…

3. Động trường đoản cú trong tiếng Anh

Động từ giờ đồng hồ Anh là Verb, được viết tắt là chữ V. Động tự chỉ hành động (drive, run, play, …) hoặc chỉ tâm trạng của công ty ngữ (seem, feel,…).

Trọng một rất có thể không bao gồm chủ ngữ, tân ngữ nhưng nhất thiết phải gồm động từ

Vị trí của hễ từ

Động trường đoản cú thường che khuất Chủ ngữ: Lam Anh plays volleyball everyday.Động từ lép vế trạng từ bỏ chỉ tần suất: I usually get up late.

Một số trạng từ bỏ chỉ gia tốc thường gặp:

Always: luôn luônUsually: thường thườngOften : thườngSometimes: Đôi khiSeldom: hiếm khiNever: ko bao giờ

Cách nhận biết động từ

Động từ thường kết thúc bởi các đuôi sau: -ate, -ain -flect, -flict -spect, -scribe, -ceive, -fy, -ise/-ize, -ude, -ide, -ade, -tend, v.v…Ví dụ: Compensate, Attain, Reflect, Inflict, Respect, Describe, Deceive, Modify, Industrialise/ize, Illude, Divide, Evade, Extend, v.v…

Một số quy tắc biến hóa từ loại

Động tự đuôi –ate danh từ thường là –ation: Compensate -> CompensationĐộng tự đuôi –ceive danh từ là –ception: Deceive -> DeceptionĐộng từ bỏ đuôi –scribe danh tự là –scription: Inscribe -> InscriptionĐộng từ đuôi –ade/-ude/-ide danh từ thường xuyên là –asion/-usion/-ision: Illude -> Illusion, Protrude -> Protrusion, Divide -> DivisionĐộng trường đoản cú đuôi –ise/-ize danh trường đoản cú là –isation/-ization: Modernise/ize -> Modernisation/zationTính trường đoản cú đuôi –ant/-ent danh từ là –ance/-ence: Important -> Importance, Evanescent -> EvanescenceTính trường đoản cú đuôi –able/-ible danh từ là –bility: Responsible -> Responsibility.

4. Trạng từ trong giờ Anh

Trạng từ giờ Anh là Adverb, được viết tắt là Adv. Trạng từ bỏ là từ bỏ nêu ra trạng thái hay tình trạng.

Vị trí của trạng từ

Trạng từ đứng trước đụng từ thường

(nhất là những trạng từ chỉ tàn suất: often, always, usually, seldom….)

Ví dụ: We often get up at 6 a.m.

Trạng trường đoản cú đứng thân trợ động từ và đụng từ thường

Ví dụ: I have recently finished my homework.

Trạng từ thua cuộc động từ bỏ tobe/seem/look… với trước tính từ

tobe/feel/look… + adv + adj

Ví dụ: Hoai Phuong is very nice.

Trạng từ che khuất “too”

V(thường) + too + adv

Ví dụ: Quynh Trang speaks too quickly.

Trạng từ đứng trước “enough”

V(thường) + adv + enough

Ví dụ: My teacher speaks slowly enough for me lớn understand.

Trạng trường đoản cú trong cấu trúc so….that

V(thường) + so + adv + that

Ví dụ: phái mạnh drove so fast that he caused an accident.

Trạng từ thường đứng cuối câu

Ví dụ: The doctor told me lớn eat slowly.

Trạng từ bỏ cũng hay đứng một mình ở đầu câu, hoặc giữa câu cùng cách những thành phần không giống của câu bởi dấu phẩy(,)

Ví dụ: Yesterday, I buy a new T-Shirt

Cách nhận ra trạng từ

Trạng từ thường được thành lập bằng phương pháp thêm đuôi “ly” vào tính từ

Ví dụ: beautifully, usefully, carefully, bly, badly

Lưu ý có một vài trạng từ quan trọng không tuân theo nguyên tắc trên, cần ghi nhớ

good welllate late/latelyill illfast fast

5. Giới từ bỏ trong giờ ANh

Giới từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh là preposition, viết tắt là chữ Pre. Những giới từ không còn xa lạ như là: inonatwithfor… Giới từ chỉ sự liên quan giữa những từ các loại trong nhiều từ, trong câu. Gần như từ thường xuyên đi sau giới trường đoản cú là tân ngữ (Object), Verb + ing, nhiều danh từ bỏ ..

Ví dụ: I went into my room. 

Hue was sitting in the room at that time.

Vị trí của giới từ bỏ trong giờ đồng hồ anh

Tính từ che khuất TO BE, trước danh từ

Ví dụ: My máy vi tính is on the table. 

Giới từ đứng sau động từ: rất có thể liền sau đụng từ, rất có thể bị 1 từ không giống chen giữa cồn từ cùng giới từ.

Ví dụ: I live in Hanoi

Take out your pen

Giới từ lép vế tính từ

Ví dụ: She is angry with her boyfriend

Các một số loại giới từ thường gặp mặt trong giờ Anh

1) Giời từ bỏ chỉ thời gian:-At : vào lúc ( thường xuyên đi với tiếng )-On : vào ( thường đi cùng với ngày )-In : vào ( thường xuyên đi cùng với tháng, năm, mùa, nắm kỷ )-Before: trước -After : sau -During : ( trong khoảng) ( đi cùng với danh trường đoản cú chỉ thời hạn )
2) Giời từ bỏ chỉ vị trí chốn:-At : tại ( cần sử dụng cho nơi chốn nhỏ như ngôi trường học, sảnh bay…)

-In : vào (chỉ ở phía bên trong ) , sống (nơi chốn mập thành phố, tỉnh ,quốc gia, châu lục…)

-On,above,over : trên

_On : làm việc trên nhưng mà chỉ tiếp xúc bề mặt.

3) Giời tự chỉ sự chuyển dịch:-To, into, onto : dến+to: chỉ hướng tiếp cận cho tới người,vật,địa điểm.+into: tiếp cận cùng vào bên trong vật,địa điểm đó+onto: tiếp cận cùng tiếp xúc bề mặt,ở phía không tính cùng của vật,địa điểm-From: chỉ nguồn gốc xuất xứ Ex: i come from vietnamese-Across : ngang qua Ex: He swims across the river. ( anh ta bơi lội ngang qua sông)-Along : dọc theo-Round,around,about: quanh
4) Giới trường đoản cú chỉ thể cách:-With : với -Without : không, không có-According to: theo-In spite of : mặc dù-Instead of : vắt vì
5) Giới từ chỉ mục đích:-To : để-In order khổng lồ : để-For : dùm, dùm cho-Ex: Let me vì chưng it for you : nhằm tôi làm cho nó dùm mang đến bạn. -So as to: để
5) Giới từ chỉ nguyên do:-Thanks to lớn : nhờ ở-Ex: Thanks to your help, I passed the exam ( nhờ sự giúp đở của công ty mà tôi thi đậu).-Through : do, vì-Ex: Don’t die through ignorance ( đừng chết vì thiếu gọi biết).-Because of : vì chưng vì -Owing to lớn : nhờ ở, vị ở-Ex: Owing khổng lồ the drought,crops are short ( vày hạn hán yêu cầu mùa màng thất bát)-By means of : nhờ, bằng phương tiện

6. Trường đoản cú hạn định trong giờ Anh

Các trường đoản cú hạn định rất thân thuộc là a/an và the.

Khóa Ngữ pháp tiếng Anh MIỄN PHÍ đang chờ đón những bạn học viên cuối cùng. Cấp tốc tay đăng kí nhằm trở thành mtv của lớp nào!